Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Проекти

СУ "П. Р. Славейков" е одобрено и включено в проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Средно училище “Петко Рачов Славейков“ –град Кърджали, е одобрено и включено в осъществяване на дейностите по изпълнение на проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, който се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. и е финансиран от Европейския социален фонд. Този проект е с конкретен бенефициент- Министерството на образованието и науката в партньорство с Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и е с продължителност 30 месеца.