Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

СУ "П. Р. Славейков" е одобрено и включено в проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Screenshot_20200310-020830~2

Средно училище “Петко Рачов Славейков“ –град Кърджали, е одобрено и включено в осъществяване на дейностите по изпълнение на проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, който се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. и е финансиран от Европейския социален фонд. Този проект е с конкретен бенефициент- Министерството на образованието и науката в партньорство с Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и е с продължителност 30 месеца. Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация. Успешно се обучават 8 деца от предучилищната група в училището по: Дейност 1. Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи, което включва: разработване на специализирани методики (основани на играта) за обучение по български език за деца с друг майчин език/деца, които не владеят добре български език – за възрастови групи (5-6 годишни); разработване и осигуряване на учебни помагала, пособия, материали, софтуерни програми за обучение и др. по български език на деца с друг майчин език/деца, които не владеят добре български език – за възрастова група (5- 6-годишни) ; допълнително обучение по български език в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете чрез обща и допълнителна подкрепа за личностното развитие, съгласно разпоредбите на Наредбата за приобщаващото образование, Наредбата № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование и Наредбата № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език. Обучението се осъществява от висококвалифицирани учители с предучилищна педагогика в група от 8 ученици за учебната 2019/2020 година извън учебното време на групата. До момента са приключили 5 пълни обучителни пакета с по 10 образователни ситуации и ще продължи осъществяването на още 5 пакета до края на учебната година.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.