Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Славейковци създават Харта за правата на ученика чрез проекта „Моите права в моето училище“

Стартира нов проект на неправителствена организация с участието на ученици и учител от „Славейков“. „Моите права в моето училище“ е деветият проект, който Сдружение „Родопея - Балканика“ реализира в сътрудничество със СУ „П. Р. Славейков“ от 2016 година досега. Проектът е финансиран от Съвета на Европа, Европейска младежка фондация, Страсбург, Франция в раздел „Пилотни дейности“ и фокус тема „Достъп до права“.

Идеята на проекта е да се създаде Харта за правата на учениците в Средно училище "Петко Рачов Славейков", град Кърджали, а нейни автори ще бъдат самите ученици.

Тематично Хартата ще бъде разделена на 4 глави:

 1. Глава първа - права на учениците в процеса на обучение – овладяване на знания, избор на СИП, участие в учебния процес, условия на учене, взаимотношения с учители и училищно ръководсто.
 2. Глава втора - права на учениците в мултиетническа среда и на учениците със специални нужди – преодоляване на предразсъдъци и стереотипи и липса на дискриминация, защита на личното достойнство.
 3. Глава трета - права на учениците за участие в извънкласни форми : спорт, проекти, младежки инициативи, ученическо самоуправление, олимпиади, доброволчество, благотворителни акции и т.н.
 4. Глава четвърта - права на учениците за личностно развитие и гражданска активност –лидерство, развитие на таланти, предприемачески дух, творчество, иновации, благоторителни дейности, борба с речта на омразата и агресията.

На въпроса: „Нямат ли и задължения учениците?“, ще отговорим, че училището, като форма и съдържание, предполага задължението да се учи, да се спазват правилата, нормите, дисциплината, да се постигат резултати и т.н. Правата, които учениците утвърждават в Хартата, са свързани с личностната реализация на младите хора в училищна среда, която е основа за устойчиви знания, ценности и гражданска отговорност.

В периода на проекта ще се реализират следните дейности:

 • проектната група ще анкетира ученици за знанията им за правата на човека, основните правозащитни документи и правото на образование;
 • ще се обсъждат раздели, свързани с правото на образование в Конституцията на Република България, Всеобщата декларация за правата на човека и Универсалната декларация за правата на учениците;
 • тридневният семинар ще бъде за създаване на Хартата по глави, теми , членове и алинеи. В груповите сесии ще се обсъждат и дискутират всички аспекти от четирите глави;
 • след семинара обучените ученици ще създадат Клуб на правозащитника в училище, където с помощта на училищните педагогически съветник и психолог ще решават казуси с нарушени права на учениците в реална училищна среда.
 • Проекто-Хартата ще се обсъди с ученици и учители преди окончателното й отпечатване и превод на английски език.
 • Хартата ще се разпространи в средните училища в общините Джебел, Момчилград и Черноочене , за да се мотивират учениците и последват примера на шампионите.
 • СУ „П. Р. Славейков“ е в сътрудничество със СУ „Васил Левски“, гр. Бургас в програмата за иновативните училища, затова в работни сесии ще бъде обсъдена и разширета сферата на правата на учениците в двете училища.

Работната група ще разпространим Хартата в местните образователни институции с намерението да провокира училищата в областта да създадат свой правозащитен документ с автори ученици, които да се гордеят със своя труд, който защищава правата и потребностите им в училище като свободни, независими, търсещи и мотивирани личности.